4-formyl-2-methoxyphenyl thiophene-2-carboxylate

4-formyl-2-methoxyphenyl thiophene-2-carboxylate