4-ETHOXYCARBONYL-4'-NITROBENZOPHENONE

4-ETHOXYCARBONYL-4'-NITROBENZOPHENONE