4-chlorobenzoyl isothiocyanate

4-chlorobenzoyl isothiocyanate