4-chloro-6-methoxy-5-nitropyrimidine

4-chloro-6-methoxy-5-nitropyrimidine