4-chloro-2,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride

4-chloro-2,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride