4-chloro-2-(trichloromethyl)quinazoline

4-chloro-2-(trichloromethyl)quinazoline