4-BROMO-3-PHENYL-1H-PYRAZOL-5-AMINE

4-BROMO-3-PHENYL-1H-PYRAZOL-5-AMINE