4-(chloromethyl)-1-methoxy-2-nitrobenzene

4-(chloromethyl)-1-methoxy-2-nitrobenzene