4-(Trifluoromethylthio)aniline

4-(Trifluoromethylthio)aniline