4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride

4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride