4-(Trifluoromethyl)benzophenone

4-(Trifluoromethyl)benzophenone