4-(Methylsulfonyl)benzylamine

4-(Methylsulfonyl)benzylamine