4-(Methylsulfonyl)benzonitrile

4-(Methylsulfonyl)benzonitrile