4-(Hydroxymethyl)benzonitrile

4-(Hydroxymethyl)benzonitrile