4-(Ethoxymethyl)-2-methoxyphenol

4-(Ethoxymethyl)-2-methoxyphenol