4-(Chlorosulfonyl)phenyl isocyanate

4-(Chlorosulfonyl)phenyl isocyanate