4-(Chloromethyl)benzoyl chloride

4-(Chloromethyl)benzoyl chloride