4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole

4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole