4-(4-HYDROXYPHENYL)BUTANOIC ACID

4-(4-HYDROXYPHENYL)BUTANOIC ACID