4-(4-ethylphenyl)-5-methyl-1,3-thiazol-2-amine

4-(4-ethylphenyl)-5-methyl-1,3-thiazol-2-amine