4-(4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one

4-(4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one