4-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine

4-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine