4-(4-Phenoxy-phenyl)-thiazol-2-ylamine

4-(4-Phenoxy-phenyl)-thiazol-2-ylamine