4-(4-Nitrophenoxy)phenol

4-(4-Nitrophenoxy)phenol