4-(4-Methoxyphenyl)butyric acid

4-(4-Methoxyphenyl)butyric acid