4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine

4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine