4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol

4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol