4-(4-Hydroxyphenoxy)benzoic acid

4-(4-Hydroxyphenoxy)benzoic acid