4-(4-Formylphenoxy)benzonitrile

4-(4-Formylphenoxy)benzonitrile