4-(4-Fluorobenzoyl)butyric Acid

4-(4-Fluorobenzoyl)butyric Acid