4-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine

4-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine