4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric acid

4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric acid