4-(3-Hydroxyphenoxy)benzoic acid

4-(3-Hydroxyphenoxy)benzoic acid