4-(2,5-Diethoxy-4-nitrophenyl)morpholine

4-(2,5-Diethoxy-4-nitrophenyl)morpholine