4-[2-(2-nitrophenoxy)ethyl]morpholine

4-[2-(2-nitrophenoxy)ethyl]morpholine