4-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid

4-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid