4-(2-Methoxyethyl)phenol

4-(2-Methoxyethyl)phenol