4-(2-Hydroxyethyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one

4-(2-Hydroxyethyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one