4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride

4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride