4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol

4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol