4-(1-hydroxyethyl)phenol

4-(1-hydroxyethyl)phenol