4-(1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenol

4-(1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenol