4-Phenyl-1-(p-tolylsulphonyl)piperidine-4-carbonitrile

4-Phenyl-1-(p-tolylsulphonyl)piperidine-4-carbonitrile