4-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranoside

4-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranoside