4-Nitrophenethylamine hydrochloride

4-Nitrophenethylamine hydrochloride