4-Nitrobenzenesulfonyl fluoride

4-Nitrobenzenesulfonyl fluoride