4-Nitrobenzenesulfonyl chloride

4-Nitrobenzenesulfonyl chloride