4-Nitrobenzamidine hydrochloride

4-Nitrobenzamidine hydrochloride