4-Methylbenzoyl isothiocyanate

4-Methylbenzoyl isothiocyanate