4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid

4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid